MĒRĶI

 • veicināt Jaunciema apkaimes attīstību, veidojot ģimenēm drošu vidi un mūsdienīgu, dzīvošanai, sportošanai un kultūras pasākumu norisei piemērotu infrastruktūru;
 • apvienot Jaunciema iedzīvotājus pilsoniski aktīvā un draudzīgā kopienā;
 • Rīgas 7.pamatskolas un pirmskolas izglītības iestādes darbības saglabāšana un pilnveidošana;
 • nodrošināt Jaunciema kultūrvēsturiskās identitātes  un vides vērtību saglabāšanu.

VĪZIJA

Jaunciems un Ķīšezera austrumu piekraste pēc  5 un vairāk gadiem:

Ķīšezera austrumu piekraste ar piegulošo mežu – kļūst iecienīta un arvien pieaugošas nozīmes Rīgas, Rīgas viesu un  apkārtnes iedzīvotāju aktīvas atpūtas un dzīves telpa ar:

 • brīvu piekļuvi Ķīšezera krastam ar labiekārtotām atpūtas vietām un pludmalēm;
 • velo un pastaigu takām ar objektu aprakstiem, ceļa norādēm un informatīvām kartēm;
 • publiskām automašīnu un velo stāvvietām apskates objektu un aktīvās atpūtas vietu tuvumā;
 • Jaunciems kā izteikts apkaimes infrastruktūras centrs un  bez smagā autotransporta tranzīta kustības.

ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

Jaunciems ir iedzīvotāju skaita ziņā augoša Rīgas apkaime ar vairāk kā 2500 iedzīvotājiem. Apkaimes  iedzīvotāji par savas dzīvesvietas lielākajām vērtībām uzskata zaļo vidi - Ķīšezera un meža tuvumu

Jaunciema attīstības biedrības ieskatā Ķīšezera austrumu piekrastes apbūve un ezera apkārtnes infrastruktūra, nav uzskatāms par labas pilsētvides plānošanas paraugu vismaz pēdējo 50 gadu laikā, galvenokārt sekojošu iemeslu dēļ:

 • Auto ceļš Berģi – Vecmīlgrāvis ir pārslogots,  lielākajā daļā bez ietvēm, visā garumā bez veloceliņa,  bīstams un neērts jebkuram satiksmes dalībniekam, kas vēl vairāk pasliktinājās pēc autoceļa P1 (Jaunciema gatve – Carnikava) slēgšanas smagajam autotransportam;
 • ierobežotā piekļuve Ķīšezera karstam un bijušās papīrfabrikas teritorijas garā, pelēkā, apdrupusī betona sēta ar dzelzs vārtiem un tāda pati bijušās Sužu armijas daļas sēta rada iespaidu par atgriešanos padomju pagātnē, nevis Rīgas apkaimē pie ezera;
 • Jaunciema  papīrfabrika tika slēgta 1992.gadā, atstājot aiz sevis joprojām neapgūtu, degradētu teritoriju  vairāk kā 20  ha platībā;  
 • Ezera piekraste un tauvas josla ir viegli pieejama tikai vienā vietā, Jaunciema jahtkluba teritorijas apkārtnē, tomēr nekopto, ezeram pieguļošo privāto zemes vienību un publisko autostāvvietu trūkuma dēļ pludmales izmantošana ir sarežģīta apkaimes viesiem. Bez tam, arī šī pludmale atrodas privātā teritorijā, tā netiek apsaimniekota un ar laiku var tikt slēgta publiskai piekļuvei;
 • Pārējā  ezera piekrastes zona nav fiziski pieejama, vai nu aizaugušo krastu vai privātīpašumu dēļ, tajā skaitā bijušās Jaunciema papīrfabrikas teritorijā, Sužu pussalā un citur;
 • Mežu platības pastaigām, riteņbraukšanai vai sēņošanai ir vērā ņemamas, tomēr šādu aktivitāšu cienītāju skaitu ierobežo autostāvvietu un informatīvo zīmju trūkums;
 • Apkaimes iedzīvotājiem un viesiem nav publiski pieejamu skvēru, parku, ne arī apstādījumu vai pat soliņu, kur apsēsties (milzīgs kontrasts salīdzinot, piemēram, ar Ādažu vai Rīgas centra teritoriju). Šāda vide ārēji neveicina arī uz tūrismu vērstu uzņēmējdarbību.

DAŽI no MĒRĶIEM,  KURUS CERAM SASNIEGT TUVĀKO GADU LAIKĀ – VĪZIJAS REALIZĀCIJAI:

 • videi un cilvēkiem draudzīga bijušās papīrfabrikas apbūve/attiecīgā teritorija un lokālplānojums, tajā skaitā ar sabiedriskiem objektiem, publisku   promenādi, brīvu piekļuvi  krastmalai (ne tikai tauvas joslai) , autostāvvietām; 
 • panākt risinājumus smagā transporta plūsmas novirzīšanai uz Ziemeļu koridoru, Brīvības ielas dublieri, Ādaži – Ziemeļu koridors un tml.  virzieniem;
 • panākt veloceliņu izbūves sākumu gar Ķīšezera austrumpiekrasti  Berģi –Jaunciems - Mežaparks posmos;
 • radīt  labvēlīgākus apstākļus aktīvai atpūtai meža masīvā: Jaunciems – Kalngale- Ādaži-Suži;
 • labiekārtotas publiskās peldvietas ierīkošana ar aktīvas atpūtas iespējām;
 • mazajai uzņēmējdarbībai labvēlīga vides veidošana, tai skaitā sabiedriskā ēdināšana, kempinga vietas, sporta un kultūras pasākumu rīkošana;
 • renovēta skolas ēka, kurā turpina darboties Rīgas 7.pamatskola, labiekārtots skolas teritorijā esošais parks un sporta laukums, kas pieejams visiem iedzīvotājiem.

MISIJA

Sekmēt un paātrināt augstākminētās vīzijas un mērķu realizēšanos, ieskaitot:

 • Sadarboties ar vīzijas realizācijā ieinteresētajām privātpersonām, biedrībām, uzņēmējiem, projektu attīstītājiem, iesaistīto īpašumu apsaimniekotājiem un citām valstiskām un nevalstiskām struktūrām, ieskaitot Rīgas pilsētas domi, Garkalnes, Carnikavas un Ādažu novadu pašvaldības,  AS "Rīgas Meži", piekrastes zemju īpašniekus u.c.;
 • Dot konkrētus un pārdomātus priekšlikumus Rīgas pilsētas Attīstības un citiem departamentiem  par pilsētvides uzlabojumiem Jaunciema apkaimē;
 • Izmantot RD un citu izsludināto konkursu līdzfinansējumu dažādu projektu realizācijā;
 • Veicināt apkaimes infrastruktūras, sadzīves, kultūras un savstarpējās komunikācijas   uzlabojumus.


* Dokuments pieņemts spēkā Jaunciema attīstības biedrības valdes sēdē 2022.gada 7.martā.